avi__1919 - 🔸🔹🔷🔷🅰 ᴀ ẞ H ī S H Ē K H  🅰🔸🔹🔷🔷 2 months ago

બુલેટ નુ ધવાડીયુ ફાડી નાખે એવો ફોટો......... 😂ખટારા નુ એન્જીન ફાડી નાખે એવો ફોટો.... 🤣બુધાલાલ ની તમાકુ ના હમ........ 😆હેલિકોપ્ટર નુ હેન્ડલ ફગી જાય એવો ફોટો..વાલિડા..... 😂ગોધરા ની ખીણુ ખોદી નાખે એવો ફોટો....બાપલીયા..... 😜ગરવી ગુજરાત મા વટ છે તમારો ભાઈ.......... 😉ખરેખર 😛 😄ચાલુ પ્લેન માથી છોકરીયુ ઠેકડા મારી જાય એવો ફોટો....... 🤣😆હીરા ની ઘંટી ના સમ હો ભાઈ..... 😝😂108 ની સ્પીડે જતી ફોર વ્હીલ નુ ચેન તુટી જાય એવો ફોટો........ 😂🤣ભાઈ તારો ફોટો આવે એટલે છોકરીયુ મરવા દોડે છે.😆😝 😜250 તો હેલિકોપ્ટર ના પંખા મા કપાઈ ગઈ.. 😂300 તો મોનોકોટો પીય ને મરી ગય..... 😆108 તો કુવા મા પડી ગય... 😁101 તો અગાશી માથી ઠેકડા મારી ગઇ.... 😂555.તો ડેમ મા પડી ગઈ.... 😉ભાઈ તારા ફોટા એ તો આખુ insta ગાંડુ કરયૂ..😄 😆ફાટી ગયેલા તમાક ના બાસકા ના સમ🤣 😜😂ભીત્યો બોમ્બ નથી નીતર ભડાકા કરાવત.......😝જોરદાર હો બાપલીયા @avinash_official_

cj_official_21 - photographer 1 month ago

🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝💚💚💚💚💚💚💚💚😂😂😂😂😂😂😂❤️😍😍😍😂😂😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎. . . . . . . #kdk  #fan  #fab  #model  #euu

×

Support us !

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors.


Please support us by deactivating the AD blocker so our services can continue.